Kandidaat Huurder

Wie kan inschrijven ?

Wie een sociale woning wenst te huren, moet zich eerst laten inschrijven in het kandidatenregister.

Hiervoor gelden verschillende voorwaarden:

Leeftijdsvoorwaarde

Wie zich wil inschrijven moet minstens achttien jaar oud zijn.

Wie jonger dan achttien is, kan zich als alleenstaande of als partner inschrijven als hij ontvoogd werd of zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

Verblijfsvoorwaarde

Enkel personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, of die beschikken over een referentieadres, kunnen in aanmerking komen. Personen ingeschreven in het wachtregister kunnen zich geen kandidaat stellen.

Inkomensvoorwaarde

Het inkomen van alle meerderjarige kandidaat-huurders wordt samen opgeteld. Hiervoor geldt normaal het inkomen van drie jaar eerder (= referentiejaar). Had de kandidaat dat jaar geen inkomen, dan geldt het eerstvolgende inkomen dat de kandidaat ontvangen heeft.

Als het inkomen in het referentiejaar te hoog lag, dan kan men kijken naar het huidige inkomen van de kandidaat.

Met het inkomen van welbepaalde gezinsleden wordt geen of maar gedeeltelijk rekening gehouden.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:

  • 24.852 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
  • 26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
  • 37.276 euro verhoogd met 2.084 euro per persoon ten laste voor anderen.

Eigendomsvoorwaarde

Een kandidaat-huurder mag samen met zijn (minderjarige) gezinsleden, geen woning of geen perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten. Hierop gelden wel bepaalde uitzonderingen.

Een kandidaat-huurder mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning in heeft ondergebracht.

Taalbereidheidsvoorwaarde

Om te kunnen communiceren met de sociale verhuurder en met andere huurders moet de kandidaat-huurder over een mondelinge basiskennis van het Nederlands beschikken. Bij het aanleren van het Nederlands wordt er gestreefd naar een niveau dat overeenkomt met de richtwaarde A1 van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Dit is de zogenaamde taalbereidheid. Hierop gelden wel enkele uitzonderingen.

Inburgeringsvoorwaarde

De kandidaat-huurder moet, voor zover hij een verplicht inburgeraar is overeenkomstig het Vlaams inburgeringsdecreet van 28 februari 2003, aantonen dat hij bereid is om het inburgeringstraject te volgen. Dit is de zogenaamde inburgeringsbereidheid.